Choose language:

Anygraaf

Tuotekehitys

Anygraafin liikevaihdosta suunnataan jatkuvasti yli 20 % tuotekehitykseen.

Jatkuvuus

Monien asiakkaiden kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Kiitetty järjestelmätuki perustuu alan huippua edustavaan asiantuntemukseen ja välittömään asiakaskontaktiin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa etsitään entistä parempia työkaluja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseen. Useat kehitysideat tulevat asiakkailta

Kokemus

Pitkä kokemus asiakaskunnan toimialasta antaa hyvät mahdollisuudet tukea asiakasta kaikissa järjestelmän elinkaaren vaiheissa.

Kotimaisuus

Anygraafin strategia on pitää tuotekehitys lähellä asiakaskuntaa. Tuotekehitys on ketterää, täsmällistä ja nopeaa.

Doris-toimitusjärjestelmä

Doris soveltuu erityisen hyvin toimitusjärjestelmäksi. Uudenaikaisella tekniikalla toteutetut tehokkaat työkalut tarjoavat toimittajille uusia mahdollisuuksia keskittyä sisältöön ja laatuun. Vahvan tietokantaratkaisun ansiosta on kirjallisen ja kuvallisen tiedon haulle, järjestelylle ja esittelylle toteutettu kehittyneitä, mutta mahdollisimman joustavia ja käyttäjäystävällisiä toimintoja.

Toimitukselliset ominaisuudet ovat pitkälle kehittyneet yhteistyössä erikokoisten lehtien toimittajien ja taittajien kanssa. Doriksessa puhuttelevat erityisesti mahdollisuudet yhdistää avoimuus ja yksityisyys toimituksellisessa työssä. Anygraafin henkilökunnan pitkä kokemus ja vahva graafisen alan osaaminen ovat osaltaan järjestelmän toimivuuden tae.

Sopivuus aikakaus/sanomalehtityöhön:

Planner-sivunsuunnitteluohjelmassa voidaan ottaa huomioon aikakauslehdissä tavanomainen yhden jutun/juttuaiheen viemä useamman sivun tila.

Doriksen Ed-editori käyttää XML-tiedostoformaattia ja järjestelmässä juttujen lopullinen ulkoasu määräytyy vasta sivupohjan mukaan taitossa. Tämä ratkaisu tukee saman materiaalin käyttöä useammissa jukaisuissa (eri lehdet, internet, GSM-uutiset jne.), joiden ulkoasu on erilainen.

Ulkopuolisen materiaalin saaminen lehteen:

Järjestelmä sisältää ns. automaattisen sisääntuonnin, jossa saapuneet tiedostot tallennetaan ennalta määrättyyn hakemistoon, josta järjestelmä lukee tiedostot itselleen, tekee tarvittavat muunnokset ja tallentaa tiedot tietokantaan.

Uutislinjojen (esim. STT:n tai vastaavan tiedontuottajan) vastaanotto sijoittaa tulleet jutut automaattisesti yhteen tai useampaan paikkaan järjestelmässä ja ne ovat välittömästi vastaanoton jälkeen haettavissa myös täystekstihaun mukaisin toiminnoin. Myös kuvantuottajien (esim. Lehtikuva) kuvat sijoitetaan automaattisesti tietokantaan, niistä luodaan matalaresoluutioiset näyttökuvat ja kerätään kuvien mukana olevat IPTC-ANPA-kentästön mukaiset tiedot. Vastaanotot perustuvat muokattavissa oleviin Procomm-tietoliikennescripteihin, FTP-vastaanottoon, sähköpostiin tai mihin tahansa tiedonsiirtomenetelmään, millä tiedostoja saadaan tallennettua. Järjestelmä pystyy taltioimaan kaikkia tiedostomuotoja.

Aluetoimitukset, avustajat sekä selainkäyttö

Doris-järjestelmän etäkäyttöön on useampia mahdollisuuksia, joista voidaan valita kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopiva.

Ensinnäkin järjestelmän vakioavustajat voivat kirjoittaa jutut Doriksen ED-XML-editorilla lehden omia juttupohjia käyttäen ja toimittaa valmiin jutun sähköpostilla tai FTP:llä. Sähköpostilähetyksessä Dorikselle annetaan oma sähköpostiosoite, jota järjestelmä tutkii ja tallentaa saapuneet jutut tietokantaan automaattisesti.Toinen mahdollinen käyttömuoto on hyödyntää Doriksen selainkäyttöä, jolloin palvelinkone on myös intranetin selaimien palvelin. Selainkäytössä voidaan määritellä ne näkymät, joiden halutaan selainkäyttäjille näkyvän. Selainkäyttäjä voi suoraan selaimesta avata jutun, muokata sitä ja muuttaa saatekaaviota. Juttuja voidaan muokata joko HTML-lomake-editorilla tai sitten Doriksen omalla Java-pohjaisella editorilla. Selainkäyttö tukee luontevasti esimerkiksi pääasiassa kotona/aluetoimituksissa juttuja muokkaavien toimittajien työskentelyä. Dorista voidaan käyttää vaativissa tapauksissa myös omalla käyttöliittymällä. Tällöin etäkäyttö perustuu verkkotasoisiin (kiinteä, ISDN tai RAS) yhteyksiin.

Satunnaiset avustajat voivat käyttää sähköpostia joko siten, että lähettävät esim. Wordillä kirjoitetun jutun tai kuvan liitetiedostona sovittuun sähköpostiosoitteeseen, jolloin Doris automaattisesti tallentaa saapuneet jutut ja kuvat haluttuihin näkymiin tai kirjoittamalla jutun suoraan sähköpostilla ja jopa haluttaessa koodaamaan se yksinkertaisin tagein “valmiiksi” jutuksi.

Taittoliitännät:

Doriksessa on taittoliitännät sekä QuarkXpressiin että Adoben InDesigneen. Liitäntä luo kaksisuuntaiset linkit sivun ja sen elementtien välille, jolloin esim. viime vaiheessa taitossa muutettu jutun otsikko tallentuu automaattisesti arkistoon menevään juttuun. Lisäksi liitäntä sisältää useita tuottavuutta tehostavia piirteitä, kuten jutun osien automaattinen välistys, tekstilaatikoiden automaattinen sovitus, älykäs kehystyökalu, älykäs viivoitustyökalu, esikatselukuvien muodostus ja drag&drop-työkalu jutuille, kuville ja ilmoituksille.

Liitäntä ilmoitusvaraus ja -laskutusjärjestelmiin:

Doriksen sivusuunnitteluosio Planner omaa ilmoitusten sijoitteluun tarvittavat työkalut niin teksti-ilmoitusten kuin tekstinjälkeistenkin osalta. Järjestelmän ilmoitusjärjestelmälinkki on muodoltaan ns. geneerinen, eli ilmoitusjärjestelmän käyttäessä SQL-tietokantaa tai pystyessä muodostamaan siirtotiedoston, pystyy Planner lukemaan ilmoitusvaraustiedot ja visualisoimaan ilmoitukset sivunäytössä. Taittoliitäntä saa samat tiedot sivusuunnitelulta ja pystyy hakemaan ilmoitusten materiaalit nimeämiskäytännön mukaan.

Järjestelmän toimivuus kirjapainotuotannossa:

Doris-järjestelmän tulostus perustuu standardeihin käyttöliittymän tulostusajureihin. Doris muodostaa automaattisesti kaikista järjestelmään tuotavista kuvista matalaresoluutio-kuvan, joka sisältää Alduksen OPI-kommentoinnin. Järjestelmään saa myös Page Composer -sivunparitusohjelmiston, joka yhdessä sivusuunnittelun kanssa huolehtii sivujen parittamisesta sekä tarvittaessa PDF-muotoon muuttamisesta (sivuarkistoa varten). Koska paritus ymmärtää myös neljän sivun kokonaisuudet, ovat valmiudet peltitulostukseen ja arkkiasemointiin hyvät.

Yhteistoiminta konsernin eri yhtiöiden välillä:

Järjestelmä on varautunut hajautettuihin tietokantaratkaisuihin sekä siihen, että materiaalia täytyy saada myös ulkoisten järjestelmien käyttöön. Satunnaisissa käytöissä järjestelmän www-palvelu tarjoaa pääsyn juttuihin ja kuviin. Järjestelmää voidaan myös räätälöidä erillisiä tarpeita varten Doriksen omia skriptejä hyödyntäen. Näillä skripteillä voidaan automatisoida erilaisia järjestelmästä ulospäin suuntautuvia lähetyksiä (tiedostoihin, ftp-palvelimille, sähköpostiin jne.). Järjestelmällä on mahdollisuus lukea ja konvertoida automaattisesti tiettyyn tai tiettyihin paikkoihin talletettuja tiedostoja. Tämä mahdollistaa avoimen järjestelmän, jolle pystytään toimittamaan tiedostoja tunnetuissa muodoissa.

Tiedonsiirto konsernin eri lehtien välillä:

Doris-järjestelmä pystyy huolehtimaan materiaalin rutiininomaisista siirroista. Tiedonkulku vaatii jonkun verkkotasoisen yhteyden (ISDN-reitittimet, Lanlink, Datanet …):. Sähköpostikin kelpaa, mutta sen vaihtelevien vasteaikojen takia emme suosittele sitä isojen tiedostojen siirtoihin.

Doris on monimediajärjestelmä:

Doris tallettaa ja arkistoi yhtä lailla liikkuvaa kuvaa ja ääntä kuin perinteisiä juttuja ja kuvia. Liikkuvan kuvan julkaiseminen Internettiin käy yhtä helposti kuin still-kuvankin. Doris sisältää sähköisten palveluiden tilaajien hallintajärjestelmän, joka mahdollistaa myös personoidut palvelut. Doriksessa on kaksisuuntaiset liitynnät SMS-palveluihin, eli puhelimenkäyttäjä voi joko lähettää kyselyn Dorikselle tai vastaanottaa tilaamansa palvelut push-periaatteella. Doris sisältää mahdollisuuden julkaista jutut myös WAP-pohjaiseen palveluun ja rakentaa yhtälailla erityyppisiä email-tiedotejakeluita lukijoille.

Kattava tietojärjestelmä:

Doris-järjestelmän lisämodulien avulla voidaan hoitaa monipuolisesti julkaisutoiminnan tarpeet. Doris tuoteperhe sisältää erillisen urheilutaulukkomodulin, automaattisen sivuparitusohjelman, televisio-ohjelmien automaattikäsittelyn, työvuorolistasovelluksen, keikkakalenterin, ilmoitusmateriaalin hallinnan ja tietokantapohjaisen taulukkoeditorin.

Käyttövarmuus:

Doris on suunniteltu lehtitalojen tiukkoja käytettävyysvaatimuksia silmälläpitäen. Doriksen ainutlaatuinen varmennusmekanismi suojaa sekä järjestelmän tietokantasisällön että talletetut dokumentit pääpalvelinten käyttökatkojen varalta. Doriksen oma editori tallettaa niin määriteltäessä jutun kaikki aiemmat versiot työaseman omalle kovalevylle, haluttaessa Doriksen Quark-laajennus tallettaa samoin sivut ensin paikalliselle kovalevylle ja kopioi sitten verkkoon. Kaikki kriittiset prosessit palvelimilla voidaan suojata Doriksen omalla prosessivahdilla, joka käynnistää ne automaattisesti uudelleen virheen sattuessa.


Lähetä linkki

Tulevat tapahtumat