Vain ti­laa­jil­le tar­koi­te­tun nä­köis­leh­den voi jat­kos­sa ava­ta kaik­kien lu­et­ta­vak­si Ne­os­ta.

Omi­nai­suus on käy­tös­sä eLeh­den uu­sim­mas­sa ver­si­os­sa.

Se on tar­koi­tet­tu ti­lan­tei­siin, jos­sa esi­mer­kik­si pai­ne­tun leh­den ja­ke­lu on myö­häs­sä ja nä­köis­leh­ti ha­lu­taan ava­ta sik­si va­paas­ti lu­et­ta­vak­si.

Omi­nai­suut­ta voi käyt­tää myös eri­lais­ten peit­to­leh­tien jul­kai­sus­sa tai uu­tis­me­di­an vii­kol­la, jol­loin nä­köis­leh­tiä lu­e­taan kou­luis­sa.

Kysy oh­jeet toi­mi­tuk­sel­le­si:

Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0500 202 278, mat­ti.na­tu­nen(at)anyg­raaf.fi

Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi