Kaa­kon Vies­tin­nän pai­ne­tut alu­e­leh­det, viik­ko­liit­teet ja Uu­tis­vuok­si edi­toi­daan ja tai­te­taan nyt yh­des­sä print­ti­tii­mis­sä.

Vir­tu­aa­li­tii­mi aloit­ti lo­ka­kuus­sa.

Tii­mis­sä työs­ken­te­lee ra­ken­ne­suun­nit­te­li­ja, kah­dek­san tuot­ta­jaa ja seit­se­män si­vun­val­mis­ta­jaa. He ko­ko­a­vat päi­vit­täin Ete­lä-Sai­maan, Itä-Sa­von, Kou­vo­lan Sa­no­mien, Ky­men Sa­no­mien, Län­si-Sa­von, Uu­tis­vuok­sen ja viik­ko­liit­tei­den si­vut pai­no­val­miik­si tuot­teik­si.

Kuu­si sa­no­ma­leh­teä teh­dään Ne­os­sa ja Plan­ne­ris­sa pai­nok­si­na. Näin tuot­ta­jien ja si­vun­val­mis­ta­jien ei tar­vit­se siir­tyä il­lan ai­ka­na leh­des­tä toi­seen näh­däk­seen, mi­ten tait­to ete­nee eri jul­kai­suis­sa. Kaik­ki leh­det ovat hel­pos­ti nä­ky­vil­lä yh­des­sä Plan­ne­rin nä­ky­mäs­sä ja si­vu­ja voi­daan vii­meis­tel­lä ja tu­los­taa sitä mu­kaa, kun ai­neis­to on edi­toi­tu.

Pai­nos­mal­li otet­tiin käyt­töön hel­mi­kuus­sa.

– Kes­ki­ver­toil­ta­na pai­noon lä­he­te­tään 130 si­vua, jois­ta 30 on yh­tei­siä, Kaa­kon Vies­tin­nän ul­ko­a­su­pääl­lik­kö Sei­ja Fin­ne-Saa­ren­to sa­noo.

– Jo pel­käs­tään näi­den yh­teis­ten si­vu­jen lä­het­tä­mi­ses­sä pai­nos­mal­li sääs­tää tun­tu­vas­ti ai­kaa. Jos näi­den yh­teis­ten si­vu­jen lä­het­tä­mi­nen vei en­nen 5 mi­nuut­tia per sivu eli yh­teen­sä 150 mi­nuut­tia, nyt sama työ vie puo­li tun­tia. Jo se sääs­tää 2 tun­tia työ­ai­kaa joka il­ta, hän las­kee.

Yh­tei­siä si­vu­ja ovat esi­mer­kik­si tv- ja ra­dio-oh­jel­ma­tie­dot, ko­ti­maan-si­vut, ul­ko­maat-si­vut ja tee­ma­si­vut. Näi­den si­vu­jen mää­rä vaih­te­lee eri leh­dis­sä.

"Jos yh­teis­ten si­vu­jen lä­het­tä­mi­nen vei en­nen 5 mi­nuut­tia per sivu eli yh­teen­sä 150 mi­nuut­tia, nyt sama työ vie puo­li tun­tia. Jo se sääs­tää 2 tun­tia työ­ai­kaa joka il­ta."

Print­ti­tii­mi työs­ken­te­lee vuo­rois­sa.

Päi­vä­tuot­ta­jat edi­toi­vat ajat­to­mat ai­neis­tot sekä tuot­ta­vat viik­ko­liit­teet. Heil­lä on myös kir­joi­tus­vuo­ro­ja ja he ko­ko­a­vat eri­lai­sia lis­to­ja, ku­ten ur­hei­lua, päi­vy­rit ja me­no­lis­tat, sekä hoi­ta­vat ris­ti­koi­den ja mui­den pal­ve­lu­si­vu­jen tuot­ta­mi­sen.

Ra­ken­ne­suun­nit­te­li­ja kes­kit­tyy puo­les­taan pai­net­tu­jen leh­tien ra­ken­tei­den hal­lin­taan.

Il­las­sa tuot­ta­jia on ker­ral­laan töis­sä kol­me.

Jo­kai­sel­la on vas­tuul­laan kak­si leh­teä ja näi­den leh­tien uu­tis­si­vu­jen ai­neis­tot. Tuot­ta­jan työ­pa­ri­na on si­vun­val­mis­ta­ja, joka huo­leh­tii muun mu­as­sa tv- ja ra­di­o­si­vuis­ta sekä il­moi­tu­sai­neis­tois­ta.

Pro­ses­si on hi­ot­tu yh­des­sä te­ki­jöi­den kans­sa.

– Kun ko­ko­nai­suus työn­kul­ku­ja unoh­ta­mat­ta on huo­lel­la suun­ni­tel­tu, kom­mu­ni­kaa­tio Te­am­sin kaut­ta on su­ju­vaa ja kaik­ki tie­tä­vät, mitä te­ke­vät, Fin­ne-Saa­ren­to sa­noo.

Täs­sä iso­na apu­na on pai­nos­mal­lin li­säk­si tuo­tan­to­tu­los­tus, joka mah­dol­lis­taa sen, et­tä päi­väl­lä vii­meis­tel­ty­jä si­vu­ja ei tar­vit­se tu­los­taa heti.

Tuo­tan­to­tu­los­tuk­sen ide­a­na on, et­tä val­mii­ta si­vu­ja voi­daan lä­het­tää pai­noon ker­ral­la iso­kin mää­rä il­man, et­tä si­vu­ja tar­vit­see pi­tää au­ki In­De­sig­nis­sa – jär­jes­tel­mä hoi­taa lä­het­tä­mi­sen.

– Tämä mah­dol­lis­taa sen, et­tä il­ta­vuo­ro eh­tii tu­los­taa kaik­ki si­vut vuo­ron ai­ka­na ja toi­saal­ta eh­tii kes­kit­tyä pai­kal­lis­ten uu­tis­si­vu­jen vii­meis­te­lyyn. Näi­tä si­vu­ja voi­daan tar­vit­ta­es­sa pi­tää pit­kään­kin au­ki esi­mer­kik­si ve­ny­vän val­tuus­to­ko­kouk­sen tai ur­hei­lun pe­lien ta­kia.

”Mal­li on saa­nut toi­mi­tuk­sis­ta kii­tos­ta; verk­ko­te­ke­mi­nen on pa­laut­teen pe­rus­teel­la pa­ran­tu­nut en­ti­ses­tään.”

Print­ti­tii­mi va­paut­taa­kin leh­tien toi­mi­tus­ten ai­kaa si­säl­lön suun­nit­te­luun ja tuo­tan­toon ja tu­kee leh­tien ana­ly­tiik­ka­ve­tois­ta te­ke­mis­tä. Toi­mi­tuk­set voi­vat kes­kit­tyä te­ke­mään si­säl­töä, joka kiin­nos­taa ti­laa­jia ja tuo uu­sia ti­lauk­sia.

– Print­ti­tii­mi kan­taa vas­tuu sii­tä, et­tä par­haat si­säl­löt koo­taan fik­sul­la ta­val­la pai­net­tuun leh­teen toi­mi­tus­ten mää­rit­te­le­män pai­kal­li­sen si­säl­tö­hie­rar­ki­an mu­kai­ses­ti. Mal­li on saa­nut toi­mi­tuk­sis­ta kii­tos­ta; verk­ko­te­ke­mi­nen on pa­laut­teen pe­rus­teel­la pa­ran­tu­nut en­ti­ses­tään, Fin­ne-Saa­ren­to sa­noo.

Kaa­kon Vies­tin­tä on osa Me­di­a­ta­lo Kes­ki­suo­ma­lais­ta.

Kes­ki­suo­ma­lai­nen-kon­ser­nis­sa pai­nos­mal­lia käyt­tä­vät myös Ete­lä-Suo­men Me­di­an leh­det.

Ete­lä-Suo­mes­sa ti­lat­ta­vat sa­no­ma­leh­det siir­tyi­vät pai­nos­mal­liin vuo­den vaih­tees­sa, jon­ka jäl­keen Uu­den­maan nel­jä sa­no­ma­leh­teä eli Aa­mu­pos­tin Hy­vin­kään ja Rii­hi­mä­en pai­nok­set, Kes­ki-Uu­si­maa, Län­si-Uu­si­maa ja Uu­si­maa teh­dään pai­nok­si­na. Hank­kees­ta voit lu­kea li­sää tääl­tä.

Kau­pun­ki­leh­dis­sä pai­nok­si­na teh­dään esi­mer­kik­si Hel­sin­gin Uu­ti­set, joka il­mes­tyy kuu­te­na eri alu­e­ver­si­o­na, sekä Van­taan Sa­no­mat, jol­la on kak­si alu­e­pai­nos­ta.

Li­sä­tie­toa:

– Kaa­kon Vies­tin­nän ul­ko­a­su­pääl­lik­kö Sei­ja Fin­ne-Saa­ren­to, puh. 040 678 7623, sei­ja.fin­ne-saa­ren­to@kaa­kon­vies­tin­ta.fi

– Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jyri Van­ni­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0500 422 342, jyri.van­ni­nen(at)anyg­raaf.fi