Tie­sit­kö, et­tä RSS-syöt­teet ovat koot­ta­vis­sa Ne­os­sa omak­si nä­ky­mäk­seen?

Nä­ky­män kaut­ta on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta yh­den tai use­am­man jul­kai­si­jan tie­dot­tei­ta ja uu­ti­sia.

RSS-syö­te vä­lit­tää toi­mi­tus­jär­jes­tel­mään uu­sim­man tie­dot­teen tai uu­ti­sen ot­si­kon sekä tii­vis­tel­mä­teks­tin. Ot­sik­koa tai tii­vis­tel­mää klik­kaa­mal­la koko jut­tu avau­tuu lä­het­tä­jän verk­ko­si­vuil­le.

Syöt­tei­tä tar­jo­a­vat muun mu­as­sa kun­nat ja kau­pun­git. Esi­mer­kik­si suu­rim­mil­la kau­pun­geil­la on yleen­sä tar­jol­la omat syöt­teen­sä verk­ko­pal­ve­lun­sa uu­ti­sis­ta, toi­mi­a­lo­jen ja lii­ke­lai­tos­ten tie­dot­teis­ta ja esi­tys­lis­tois­ta sekä alu­eel­li­sen pe­las­tus­lai­tok­sen ja lii­ken­nöit­si­jöi­den tie­dot­teis­ta.

Vas­taa­via syöt­tei­tä jul­kai­se­vat myös muut val­ti­on­hal­lin­non toi­mi­jat, ku­ten edus­kun­ta. Edus­kun­ta ja­kaa eril­li­si­nä RSS-syöt­tei­nä seu­rat­ta­vak­si muun mu­as­sa uu­sim­pia hal­li­tuk­sen esi­tyk­siä, va­li­o­kun­tien mie­tin­tö­jä, vas­tauk­sia ja kir­jel­miä sekä edus­kun­nan tai va­li­o­kun­tien tie­dot­tei­ta.

Syöt­tei­den ko­ko­a­mi­nen yh­teen paik­kaan vä­hen­tää erik­seen seu­rat­ta­vien verk­ko­pal­ve­lu­jen mää­rää. Tämä vä­hen­tää osal­taan työ­päi­vän ai­heut­ta­maa kuor­mi­tus­ta.

Kysy li­sää RSS-syöt­tei­den li­sää­mi­ses­tä Ne­oon omal­ta pää­käyt­tä­jäl­tä­si tai meil­tä.

Li­sä­tie­toa: Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jyri Van­ni­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0500 422 342, jyri.van­ni­nen(at)anyg­raaf.fi