Ne­tin si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä (Web CMS) on Anyg­raa­fin Ne­o­Di­rect. Suu­rin osa toi­mi­tuk­sel­li­ses­ta si­säl­lös­tä tuo­te­taan verk­ko­poh­jai­sel­la eNeo-työ­ka­lul­la.

Mitt i on muut­ta­nut ver­kon ul­ko­a­sua ja li­sän­nyt uu­sia omi­nai­suuk­sia, jot­ka te­ke­vät si­vus­tois­ta pai­kal­li­sem­pia ja lu­ki­joi­den kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­sem­piä. Lu­ki­jat voi­vat nyt va­li­ta alu­ei­ta ja ai­hei­ta, jois­ta he ovat eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nei­ta, ja näin näh­dä heil­le suun­nat­tu­ja ar­tik­ke­lei­ta. Si­vus­toil­la on myös lo­pu­ton vie­ri­tys (in­fi­ni­te scroll), joka li­sää au­to­maat­ti­ses­ti seu­raa­van si­vun, mikä sääs­tää käyt­tä­jiä koko si­vun la­tau­tu­mi­ses­ta.

Mitt i käyt­tää Anyg­raa­fin Neoa, eNe­oa, Plan­ne­ria, AP­ro­fi­tia ja In­De­sign-lii­tän­tö­jä kai­kis­sa pai­ne­tuis­sa sa­no­ma­leh­dis­sään, joi­ta ja­e­taan il­mai­sek­si ker­ran vii­kos­sa Tuk­hol­mas­sa ja Gö­te­bor­gis­sa. Tuk­hol­man alu­eel­la ja­e­taan 31 sa­no­ma­leh­teä ja Gö­te­bor­gin alu­eel­la vii­si sa­no­ma­leh­teä. Ko­ko­nais­le­vik­ki on yli 1,2 mil­joo­naa kap­pa­let­ta.

Mitt i on pys­ty­nyt au­to­ma­ti­soi­maan pai­no­tuo­tan­non Anyg­raa­fin jär­jes­tel­mäl­lä. Mitt i tuot­taa 36 jul­kai­sua pai­nok­si­neen.

Li­sä­tie­to­ja:

Apu­lais­pää­toi­mit­ta­ja Ja­kob Lars­son, ja­kob.lars­son[at]mit­ti.se

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Os­car Yng­we, os­car.yng­we[at]anyg­raaf.se