Me­dia-alan tut­ki­mus­sää­tiö on myön­tä­nyt Tam­pe­reen yli­o­pis­tol­le rei­lut 22 000 eu­roa ra­hoi­tus­ta data-ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu Mo­ni­ää­ni­syys­mit­ta­rin ke­hit­tä­mi­seen.

Mit­ta­rin ide­a­na on ana­ly­soi­da toi­mi­tus­ten tuot­ta­mas­ta si­säl­lös­tä esi­mer­kik­si jut­tu­jen alu­eel­li­sia ja­kau­mia, haas­ta­tel­ta­va­va­lin­to­ja tai eri puo­lu­ei­den saa­maa nä­ky­vyyt­tä si­säl­lön me­ta­da­tan ja luon­nol­li­sen kie­len kä­sit­te­lyn (NPL) tek­no­lo­gi­an tur­vin.

Työ­ka­lun ta­voit­tee­na on aut­taa toi­mi­tuk­sia ha­vait­se­maan hel­pom­min si­säl­lön kat­ve­a­lu­ei­ta ja aut­taa näin ke­hit­tä­mään jour­na­lis­mis­ta mo­ni­ää­ni­sem­pää. Sik­si mit­ta­ria pi­lo­toi­daan Ka­le­va Me­di­an ja STT:n kans­sa.

Mo­ni­ää­ni­syys­mit­ta­rin työs­tä­mi­nen val­miik­si pal­ve­luk­si on osa toi­mit­ta­ja, tut­ki­ja Mat­lee­na Yli­kos­ken väi­tös­tut­ki­mus­ta.

Tu­ke­na työs­sä on jour­na­lis­tii­kan apu­laisp­ro­fes­so­ri Lau­ra Ah­van joh­ta­ma tut­ki­mus­ryh­mä.

Hank­kees­sa yh­dis­te­tään Tam­pe­reen yli­o­pis­ton In­for­maa­ti­o­tek­no­lo­gi­an ja vies­tin­nän tie­de­kun­nan laa­dul­lis­ta jour­na­lis­min tut­ki­mus­ta ja luon­nol­li­sen kie­len kä­sit­te­lyyn pe­rus­tu­vaa tie­to­tek­nii­kan tut­ki­mus­ta.

Pro­jek­til­la on myös oma, asi­an­tun­ti­jois­ta koos­tu­va oh­jaus­ryh­män­sä.

Anyg­raa­fil­ta oh­jaus­ryh­mäs­sä on mu­ka­na jour­na­lis­ti­se­na asi­an­tun­ti­ja­na Sil­ja Ten­hu­nen.

Taus­tal­la tar­ve seu­ra­ta, kuka saa ää­nen­sä kuu­lu­viin uu­ti­sis­sa ja mi­ten eri ai­he­a­lu­ei­ta kä­si­tel­lään me­di­as­sa.

Data-ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lun de­mo­ver­sio on jo ole­mas­sa.

De­mo­ver­sio ke­hi­tet­tiin osa­na vuo­den 2019 Uu­tis­rai­vaa­ja-ki­saa. Tuol­loin han­ket­ta veti so­vit­te­lu­jour­na­lis­tien yh­dis­tys So­pi­va ry.

De­mo­ver­sio on to­teu­tet­tu Ylen ja STT:n kans­sa.

Pro­jek­tis­sa kes­ki­tyt­tiin miet­ti­mään, mil­lai­nen työ­ka­lu tu­ki­si mo­ni­ää­ni­sem­pien va­lin­to­jen te­ke­mis­tä ar­jen työs­sä. Li­sää työ­ka­lun star­tis­ta voi lu­kea tääl­tä.

Me­di­an mo­ni­ää­ni­syyt­tä mit­taa täl­lä het­kel­lä Poh­jois­mais­sa muun mu­as­sa ruot­sa­lai­sen Prog­no­sis-yh­ti­ön al­go­rit­mi, Tasa-ar­vo­bot­ti. Bot­ti on las­ke­nut mies­ten ja nais­ten ni­miä ruot­sin­kie­li­sis­tä verk­ko­jul­kai­suis­ta ke­vääs­tä 2015.

Suo­mes­sa vas­taa­vaa las­ken­taa on teh­ty jou­lu­kuus­ta 2015.

Täl­lä het­kel­lä bot­ti las­kee ni­miä vii­den mi­nuu­tin vä­lein 19 leh­den sekä Yle Uu­tis­ten ja Svens­ka Ylen ju­tuis­ta.

Las­ken­ta ei kui­ten­kaan ota kan­taa ni­mien mää­rän li­säk­si muu­hun, ku­ten haas­ta­tel­ta­vien saa­maan ti­laan ju­tuis­sa tai ai­he­va­lin­toi­hin.

Se ei myös­kään seu­raa esi­mer­kik­si jut­tu­jen alu­eel­lis­ta ja­kau­maa.

Li­sä­tie­toa:
­- Asi­an­tun­ti­ja, kon­sul­toin­ti Sil­ja Ten­hu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 133 972, sil­ja.ten­hu­nen(at)anyg­raa.fi