Tie­sit­kö, et­tä si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä Neoa, mai­non­nan­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mä AP­ro­fi­tia ja le­vik­ki­jär­jes­tel­mä CPro­fi­tia voi käyt­tää so­vel­luk­sen li­säk­si nyt myös suo­raan verk­ko­se­lai­mes­ta?

Se­lai­men kaut­ta toi­mi­vat jär­jes­tel­mät ovat käyt­tä­jän käy­tös­sä ai­na, kun työn­te­ki­jäl­lä on pää­sy verk­koon. Oh­jel­mat myös mu­kau­tu­vat se­lai­mes­sa en­tis­tä hel­pom­min käyt­tä­jän pää­te­lait­teen näy­tön ko­koon.

Uu­sia omi­nai­suuk­sia ovat esi­mer­kik­si

• Neon ta­pah­tu­ma- ja jut­tu­ka­len­te­rit, joi­ta voi hyö­dyn­tää muun mu­as­sa vii­kon uu­ti­sai­hei­den suun­nit­te­lus­sa, te­os­sa ole­vien jut­tu­jen seu­ran­nas­sa, ver­kon jul­kai­su­ka­len­te­ri­na ja so­si­aa­li­sen me­di­an jul­kai­su­ka­len­te­ri­na.

• Neon au­to­maat­ti­nen asi­a­sa­noi­tus, jota voi hyö­dyn­tää muun mu­as­sa verk­ko­si­vu­jen si­säl­tö­suo­sit­te­luis­sa ja mai­non­nan koh­den­ta­mi­ses­sa sekä si­säl­lön ti­las­toin­nis­sa. Au­to­ma­tiik­ka käy ju­tun si­säl­lön läpi ja tar­jo­aa sil­le val­miik­si so­pi­via, suo­men- tai ruot­sin­kie­li­siä asi­a­sa­no­ja.

• Neon au­to­maat­ti­nen ul­ko­a­su­va­lin­ta, jon­ka avul­la pai­ne­tun leh­den tuo­tan­toa voi­daan edel­leen no­peut­taa, jos leh­ti käyt­tää en­na­koi­vaa tait­toa. Ul­ko­a­su­va­lin­ta et­sii ju­tul­le so­pi­van ge­o­met­ri­an muun mu­as­sa ju­tun pi­tuu­den ja ku­vien mää­rän mu­kaan.

• Plan­ne­rin mit­taan­so­vi­tus, jon­ka avul­la pai­ne­tun leh­den tuo­tan­toa voi no­peut­taa en­na­koi­vas­sa tai­tos­sa ge­o­met­ri­aan vä­hän lii­an ly­hyi­den tai pit­kien jut­tu­jen osal­ta.

• AP­ro­fi­tin uu­dis­tet­tu it­se­pal­ve­lu­ra­ja­pin­ta, jon­ka kaut­ta lu­ki­jat voi­vat va­ra­ta, teh­dä ja mak­saa pie­nil­moi­tuk­sia ha­lu­a­maan­sa leh­teen ha­lu­a­ma­naan päi­vä­nä.

• AP­ro­fi­tin uu­det, vi­su­a­li­soi­dut ra­por­tit, jot­ka aut­ta­vat en­tis­tä hel­pom­min hah­mot­ta­maan myyn­nin avain­lu­ku­ja.

• CPro­fi­tin toi­min­nal­li­suu­det se­lai­men kaut­ta käy­tet­ty­nä.

Mi­kä­li ha­lu­at näh­dä, mi­ten se­lain­poh­jai­suus toi­mii, va­raa demo osoit­tees­ta sa­les(at)anyg­raaf.fi Tun­nin de­mos­sa esit­te­lem­me ha­lu­a­ma­si oh­jel­man tai oh­jel­mien se­lain­käyt­töä sekä jär­jes­tel­mien uu­sia omi­nai­suuk­sia.

Li­sä­tie­to­ja:

Jär­jes­tel­mä­myyn­ti Jan­ne Ah­ra­mo, Anyg­raaf Oy, puh. 0400 617 562, jan­ne.ah­ra­mo(at)anyg­raaf.fi

Myyn­ti­pääl­lik­kö Mat­ti Na­tu­nen, Anyg­raaf Oy, puh. 0500 202 278, mat­ti.na­tu­nen(at)anyg­raaf.fi

Lue myös:

Län­nen Me­dia siir­tyi se­lain­poh­jai­sen Neon käyt­tä­jäk­si – Mat­ti Po­sio: ”En­nen ajat­te­lim­me prin­tin eh­doil­la, nyt me­nem­me verk­ko edel­lä”