Kon­sep­tin yti­mes­sä ovat Anyg­raa­fin si­säl­lön­hal­lin­nan, verk­ko­jul­kai­se­mi­sen, pa­pe­ri­leh­den suun­nit­te­lun sekä me­di­a­myyn­nin ja ti­laus­ten hal­lin­nan rat­kai­sut uu­sim­pi­ne ke­hi­tys­ver­si­oi­neen.

Ylä-Sa­ta­kun­nal­le on 2020-lu­vul­la rää­tä­löi­ty pai­kal­lis­leh­ti­käyt­töä var­ten mo­der­ni jär­jes­tel­mä­ko­ko­nai­suus, joka nyt mo­nis­te­taan kump­pa­ni­leh­tien käyt­töön. Ylä-Sa­ta­kun­ta toi­mii ko­ko­nai­suu­den pää­käyt­tä­jä­nä ja vas­taa kes­ki­te­tys­ti asi­ak­kaan roo­liin kuu­lu­vas­ta ke­hi­tys­työs­tä ja yh­tey­den­pi­dos­ta Anyg­raa­fin suun­taan.

Toi­min­ta­mal­li mah­dol­lis­taa tu­le­vai­suu­des­sa myös yh­teis­työn laa­jen­ta­mi­sen. Esi­mer­kik­si ti­laa­ja­hal­lin­ta on mah­dol­lis­ta ra­ken­taa yh­tei­sek­si osal­le tai kai­kil­le tu­le­vai­suu­des­sa kump­pa­ni­verk­koon kuu­lu­vil­le leh­dil­le.

- It­se­näis­ten pai­kal­lis­leh­tien on mah­dol­lis­ta ha­kea yh­teis­työ­tä ja etu­ja, jot­ka ovat ol­leet tyy­pil­li­siä leh­ti­ket­juis­sa jo pit­kään. Yh­ti­öm­me kes­kit­tyy ja eri­kois­tuu tä­hän roo­liin, ja tar­jo­am­me osaa­mis­tam­me muil­le. Us­kon vah­vas­ti, et­tä yh­teis­työ­tä li­sää­mäl­lä voi­daan pa­ran­taa pien­ten leh­tien toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä ja kil­pai­lu­ky­kyä, sa­noo Ylä-Sa­ta­kun­nan Sa­no­ma­leh­ti Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja ja Ylä-Sa­ta­kun­nan pää­toi­mit­ta­ja Juk­ka Huik­ko.

Anyg­raa­fin rat­kai­su­myyn­nis­tä vas­taa­va Jan­ne Ah­ra­mo nä­kee, et­tä esi­mer­kik­si uu­det se­lain­poh­jai­set oh­jel­mis­to­ver­si­ot avaa­vat mer­kit­tä­viä mah­dol­li­suuk­sia toi­min­nan te­hos­ta­mi­sel­le it­se­näi­sis­sä pai­kal­lis­leh­dis­sä.

- Pie­nem­mät­kin pai­kal­lis­leh­det pys­ty­vät te­ke­mään mo­ni­ka­na­vais­ta me­di­a­myyn­tiä AP­ro­fit-por­taa­lin avul­la. Myyn­nin seu­ran­ta te­hos­tuu mo­ni­puo­lis­ten seu­ran­ta­mah­dol­li­suuk­sien myö­tä. Asi­a­kas­pal­ve­lun työ­tä hel­po­te­taan CPro­fit-por­taa­lin avul­la. Si­säl­tö­jä tuot­ta­vat toi­mit­ta­jat saa­vat käyt­töön­sä se­lain­poh­jai­sen eNe­on, jon­ka myö­tä työn paik­ka­riip­pu­vuus ka­to­aa. Myös asi­ak­kai­den it­se­pal­ve­lu­toi­min­noil­la on iso pai­no­ar­vo, kun il­moi­tus­val­mis­tuk­sen re­surs­sit saa­daan koh­den­net­tua muu­al­le, lis­taa Ah­ra­mo.

Pai­kal­lis­leh­ti Jout­san Seu­dus­sa on jo pi­tem­män ai­kaa kes­kus­tel­tu tar­pees­ta uu­sia verk­ko­si­vus­to. Sel­kei­tä uu­si­mis­pai­nei­ta on al­ka­nut nyt ol­la myös vuo­sien saa­tos­sa ”pa­la­sis­ta par­si­tun” toi­mi­tus­jär­jes­tel­män osal­la. Ylä-Sa­ta­kun­nan Sa­no­ma­leh­ti Oy:n tar­joi­le­ma aja­tus jär­jes­tel­mäyh­teis­työs­tä nou­si pöy­däl­le vii­me vuo­den lo­pul­la Jout­san Seu­dun kan­nal­ta niin sa­no­tus­ti krei­vin ai­kaan.

- Pa­ket­tiin ja ide­aan tu­tus­tu­mi­sen jäl­keen Ylä-Sa­ta­kun­nan heit­tä­mään tä­kyyn oli suo­ras­taan help­po tart­tua ja sii­tä oli help­po in­nos­tua, kos­ka koko pa­let­ti oli Ylä-Sa­ta­kun­nas­sa ra­ken­nel­tu ja mo­di­fi­oi­tu ni­me­no­maan kal­tai­sem­me pai­kal­lis­leh­den te­ke­mis­tä var­ten, kat­ta­en laa­jal­ti tar­vit­ta­vat ja kes­kei­set pa­li­kat. Jout­san Seu­dus­sa on jo val­miik­si käy­tös­sä Anyg­raa­fin A- ja CPro­fi­tit. Näi­den koh­dal­la on tar­koi­tus siir­tyä täs­sä yh­tey­des­sä se­lain­poh­jai­siin ver­si­oi­hin, eli ote­taan niis­sä­kin sel­ke­ää harp­paus­ta eteen­päin, ker­too Jout­san Seu­dun pää­toi­mit­ta­ja ja Jout­san Seu­tu Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mar­ko Nik­ka­nen.

- Erit­täin mer­kit­tä­vä­nä te­ki­jä­nä täs­sä rat­kai­sus­sa mie­les­täm­me on, et­tä Ylä-Sa­ta­kun­nan luo­mas­sa ja tar­jo­a­mas­sa yh­teis­työ­mal­lis­sa mei­dän ei tar­vit­se läh­teä ra­ken­te­le­maan uut­ta toi­mi­tus­jär­jes­tel­mää van­haan ta­paan alus­ta al­ka­en oh­jel­mis­to­toi­mit­ta­jan kans­sa, vaan voim­me so­vi­tun käyt­töö­not­toon val­mis­tau­tu­mi­sen jäl­keen yk­sin­ker­tai­ses­ti vain liit­tyä jo toi­min­nas­sa ole­vaan jär­jes­tel­mään. Täs­sä sääs­tyy meil­tä pal­jon ai­kaa ja vai­vaa, var­mas­ti ra­haa­kin, ei­kä pro­jek­ti ole ras­kas­sou­tui­nen ja hiuk­sia har­maan­nut­ta­va. Tar­vit­ta­va tek­ni­nen val­mis­tau­tu­mi­nen hoi­tuu pit­käl­ti ku­vi­on kol­man­nen tär­ke­än len­kin eli Anyg­raa­fin toi­mes­ta, hän jat­kaa.

Jär­jes­tel­mä ote­taan käyt­töön koko laa­juu­des­saan syys-lo­ka­kuun 2023 vaih­tees­sa.

Anyg­raaf Oy on oh­jel­mis­to­toi­mit­ta­ja, joka tar­jo­aa ko­ko­nais­rat­kai­su­ja me­di­an hal­lin­taan. Anyg­raa­fil­la on asen­nuk­sia yli 20 maas­sa, 400 asi­a­ka­sor­ga­ni­saa­ti­o­ta ja yli 15.000 lop­pu­käyt­tä­jää.

Ylä-Sa­ta­kun­nan Sa­no­ma­leh­ti Oy jul­kai­see Ylä-Sa­ta­kun­taa, joka on Par­ka­non, Kar­vi­an ja Kih­ni­ön pai­kal­lis­leh­ti. Yh­ti­öön kuu­lu­va Mark­ki­noin­ti­pal­ve­lu Vies­ti­tu­li tar­jo­aa mm. led-tau­lu­mai­non­taa sekä vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin mui­ta pal­ve­lui­ta.

Jout­san Seu­tu Oy jul­kai­see Jout­san Seu­tua, joka on Jout­san, Lei­von­mä­en ja Lu­han­gan pai­kal­lis­leh­ti.

Li­sä­tie­dot:

Jan­ne Ah­ra­mo

Rat­kai­su­myyn­ti, Anyg­raaf Oy

jan­ne.ah­ra­mo@anyg­raaf.fi

0400 617 562

Juk­ka Huik­ko

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Ylä-Sa­ta­kun­nan Sa­no­ma­leh­ti Oy

Pää­toi­mit­ta­ja, Ylä-Sa­ta­kun­ta

juk­ka.huik­ko@yla­sa­ta­kun­ta.fi

029 170 6681

Mar­ko Nik­ka­nen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Jout­san Seu­tu Oy

Pää­toi­mit­ta­ja, Jout­san Seu­tu

040 535 8675